Praktyki

Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczaniu.

Podstawowym celem praktyk jest stworzenie warunków do pogłębienia treści przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i skonfrontowania ich z praktyką życia codziennego.Umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń i umiejętności jest pomocne w realizowaniu treści kształcenia podczas zajęć dydaktycznych.

Praktyka ciągła, organizowana w oderwaniu od zajęć dydaktycznych, przeprowadzana jest w szkołach oraz placówkach wyznaczonych przez Uczelnię.

Miejsce i charakter praktyki uzależniony jest od specyfiki danego kierunku studiów.Praktyki zawodowe realizowane są w kilku etapach i przybierają postać praktyki mechanizacyjnej w zakładach przemysłowych dla kierunków inżynierskich.

 Dla profilu ogólnoakademickiego praktyki zawodowe odbywają się: 

- po 3 semestrze studiów – 2 tygodnie
- po 4 semestrze studiów – 2 tygodnie
 
Dla profilu praktycznego system praktyk jest następujący:
- po 1 roku studiów – 1 miesiąc
- po 2 roku studiów – 1 miesiąc
- po 3 roku studiów – 1 miesiąc
 
Od bieżącego roku wprowadzono innowacyjny program realizacji 6 miesięcznych płatnych praktyk. 
 
Miejsce odbywania praktyk wyznacza opiekun praktyk studenckich.
Opiekun praktyk studenckich:  Mechaniki i budowy maszyn dr inż. Stanisław Tor 
Uczelniany koordynator ds. praktyk studenckich mgr Aldona Denega tel. 013-46-51-967