Dołącz do nas – studiuj blisko domu –zaproszenie do studiowania w Instytucie Technicznym PWSZ w Sanoku.

Drodzy Kandydaci!

Od kilkunastu lat kształcimy inżynierów cenionych nie tylko na regionalnym rynku pracy. Oferujemy atrakcyjne i adekwatne do potrzeb rynku pracy kierunki, modyfikujemy programy kształcenia, uczestniczymy w atrakcyjnych formach wymiany studentów, staramy się zapewnić zindywidualizowanie Twojego procesu kształcenia.Dodatkowym atutem studiowania w Instytucie Technicznym w roku akademickim 2016/2017 będzie możliwość skorzystania z oferty przedstawicieli firmy Pass-Pol. Efektem starań władz uczelni jest współpraca z jednym z największych zakładów na Podkarpaciu, która zaczyna przynosić wymierne korzyści. Pass-Pol to firma, która chce uczestniczyć w kształceniu inżynierów na nowoczesnym sprzęcie technodydaktycznym tak, jak to ma miejsce w krajach wysokorozwiniętych. Firma ta zaoferowała doposażenie laboratoriów, prowadzenie zajęć przez specjalistów praktyków z przemysłu, realizację praktyk, staży, wizyt i wyjazdów studyjnych oraz zatrudnianie absolwentów Instytutu Technicznego.Mamy aspirację stworzyć w Sanoku centrum rozwojowe, w którym będą powstawały prototypy nowych wyrobów wdrażanych do produkcji w fabrykach koncernu.

Potrzebujemy ludzi kreatywnych, nie zwlekaj, zadbaj o swoją przyszłość – zostań inżynierem, to gwarancja atrakcyjnej pracy i dobrej płacy

Dyrektor

Instytutu Technicznego

kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (inż., S/NS)

ze specjalnością: informatyka stosowana w budowie maszyn

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwent zdobywa wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu maszynowego, oparte na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania i jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych. Absolwent specjalności, oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu mechaniki, jest przygotowany do sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych; jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.ze specjalnością: mechatronika z informatyką

Absolwent będzie znał zagadnienia, ogólnoinżynierskie oraz specjalistyczne kierunkowe, związane z: mechaniką, budową i eksploatacja maszyn, elektroniką, informatyą, automatyką i robotyką oraz sterowaniem. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Jest on przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne - elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym; przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.ze specjalnością: programowanie i obsługa obrabiarek CNC

Absolwent będzie znał zagadnienia ogólnoinżynierskie oraz specjalistyczne kierunkowe, związane z obsługą nowoczesnego parku maszynowego, metodami programowania i sterowania maszyn w oparciu o układy sterowania numerycznego. Rozszerzona wiedza z zakresu obróbek wydajnościowych pozwala stosować odpowiednie i efektywne metody wytwarzania. Absolwent potrafi samodzielnie: uzbrajać magazyn narzędziowy obrabiarki, napisać program sterujący, dobierać odpowiednie parametry nastawcze, symulować tor ruchu narzędzia, podejmować właściwą diagnozę oraz reagować na możliwości pojawiania się błędów obróbki. Absolwent może podjąć zatrudnienie, jako: programista maszyn CNC, ustawiacz obrabiarek, operator maszyn w obróbkach wymagający znacznej kompetencji itp.ze specjalnością: logistyka w przedsiębiorstwie

Logistyka – kompleksowy system wspomagający proces produkcji zmierzający do sprawnego i efektywnego realizowania zagadnień związanych z przepływem surowców, materiałów i wyrobów gotowych, mający na celu poprawę produktywności. Absolwent pozna między innymi: relacje obsługi klienta, proces zamówień i rozliczeń, prowadzenie i analizę sprzedaży, proces produkcji, przydział zadań dla pracowników i maszyn, planowanie i realizację dostaw.ze specjalnością: zarządzanie jakością produkcji

Zarzadzanie jakością (ang. QM-quality management) –absolwent pozna wzajemnie powiązane mechanizmy i procesy oraz metody i narzędzia związane z kontrolą, sterowaniem, zarzadzaniem i zapewnieniem jakości zmierzających do doskonalenia i zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych wyrobów. Ponadto absolwent będzie potrafił rozpoznać stosowne mechanizmy określające jakość. Będzie umiał także rejestrować wyniki i sprawdzać spełnienie norm jakościowych.


kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA PODYPLOMOWE

Zarzadzanie jakością TQM- nowość

Zarzadzanie jakością TQM (ang. TQM - Total Quality Management) – absolwent pozna wzajemnie powiązane mechanizmy i procesy oraz metody i narzędzia związane z kontrolą, sterowaniem, zarzadzaniem i zapewnieniem jakości zmierzających do doskonalenia i zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych wyrobów. Ponadto absolwent będzie potrafił rozpoznać stosowne mechanizmy określające jakość. Będzie umiał także rejestrować wyniki i sprawdzać spełnienie norm jakościowych.


Studia podyplomowe „Zarządzanie jakością TQM” kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (magisterskich, inżynierskich i licencjackich). Podstawowym celem proponowanych studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i nowoczesnej wiedzy oraz wyposażenie ich w szereg umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Idea ta koncentruje się na umiejętności wykorzystywania metod i najnowszych narzędzi komputerowych sprzyjających szybkiemu przygotowaniu oraz realizacji produkcji, w szczególności na utrzymaniu, bądź zwiększeniu, zakładanej jakości wyrobów.

Rozległa wiedza będzie obejmować treści podstawowe i zaawansowane, które pozwolą słuchaczom na samodzielne rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień inżynierskich, szczególnie w odniesieniu do działań związanych z: kontrolą, sterowaniem, zarzadzaniem i zapewnieniem jakości, zmierzających do doskonalenia i zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych wyrobów. W tym celu absolwent pozna również wzajemnie powiązane mechanizmy i procesy, metody i narzędzia związane z jakością. Ponadto absolwent będzie potrafił rozpoznać stosowne mechanizmy określające jakość. Będzie umiał także rejestrować wyniki i sprawdzać spełnienie norm jakościowych. Z uwagi na praktyczny charakter, studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących: nabyć umiejętności związane z szerokim procesem utrzymania jakości QM, poszerzyć lub uaktualnić wiedzę z tego zakresu.

Charakterystyka profilu absolwenta

Studia podyplomowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn realizowane są w dwu częściach programowych.

Pierwszy semestr przedstawia wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień technicznych. Przyszli absolwenci nabywają umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik komputerowych, poznając w tym czasie treści realizowane w takich przedmiotach jak: jakość w procesie projektowania, podstawy badań materiałów, wybrane metody jakości, aspekty jakości w procesie wytwarzania, metody statystyczne w jakości, podstawy technologii odchudzonej.

Przewidywane w drugim semestrze roku nachylenie programowe pozwala przyszłym absolwentom pogłębić wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych i skutecznych metod związanych z procesem QM. Realizacja treści programowych obejmuje następujące przedmioty: wdrażanie i audit, metrologia w zapewnieniu jakości, wybrane narzędzia jakości, wprowadzenie do norm, seminarium dyplomowe.

Przez włączenie na zajęciach laboratoryjnych metod pracy grupowej oraz w działalności organizacji studenckich i prac kół naukowych, nabywają oni nawyku pracy zespołowej oraz kompetencji integracyjno-społecznych przygotowujących do realizacji wspólnych przedsięwzięć w środowisku przemysłowym.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: służbach utrzymania ruchu, nadzoru produkcji, badań, zarzadzaniu i kontroli jakości, marketingu, przygotowaniu i realizacji produkcji oraz eksploatacji maszyn, działach remontowych itp. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają również na podjęcie własnej działalności gospodarczej polegającej na uruchomieniu i prowadzeniu działań w małych firmach zajmujących się przygotowaniem, realizacją produkcji, w szczególności w procesach realizacji jakości wyrobów.


Komputerowe sterowanie obrabiarkami numerycznymi CNC

Studia podyplomowe „Komputerowe sterowanie obrabiarkami numerycznymi CNC” kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (magisterskich, inżynierskich i licencjackich). Podstawowym celem proponowanych studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i nowoczesnej wiedzy oraz wyposażenie ich w szereg umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Idea ta koncentruje się na umiejętności wykorzystywania metod i najnowszych narzędzi komputerowych sprzyjających szybkiemu przygotowaniu oraz realizacji produkcji. Rozległa wiedza będzie obejmować treści podstawowe i zaawansowane aplikacje CAx, które pozwolą słuchaczom na samodzielne rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień inżynierskich szczególnie w odniesieniu do: symulacji toru ruch narzędzia, tworzeniu kodów programów przy realizacji obróbki, obsługi maszyn ze sterowaniem dwu- i wielosiowym. Z uwagi na praktyczny wymiar, studia podyplomowe są adresowane do osób pragnących poznać, poszerzyć lub uaktualnić wiedzę z tego zakresu.

Opis studiów:
Studia podyplomowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn realizowane są w dwu częściach programowych.

Pierwszy semestr przedstawia wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień technicznych. Przyszli absolwenci nabywają umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik komputerowych, poznając w tym czasie treści realizowane w takich przedmiotach jak: komputerowe projektowanie w systemie Inventor, programowanie CNC-MTS, technologia obróbki, systemy i materiały narzędziowe, metrologia warsztatowa.

Przewidywane w drugim semestrze roku nachylenie programowe pozwala przyszłym absolwentom pogłębić wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych i skutecznych metod wytwórczych, takich jak: komputerowe wspomaganie procesu projektowania i wytwarzania, stosowanie zintegrowanych narzędzi służących do poprawy wskaźników jakości itp. Realizacja treści programowych obejmuje następujące przedmioty: komputerowe wspomaganie projektowania, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, zastosowanie sytemu CAD/CAM, mocowanie przedmiotów, maszyny obróbkowe, seminarium dyplomowe.

Przez włączenie na zajęciach laboratoryjnych metod pracy grupowej oraz w działalności organizacji studenckich i prac kół naukowych, nabywają nawyku pracy zespołowej oraz kompetencji integracyjno-społecznych przygotowujących do realizacji wspólnych przedsięwzięć w środowisku przemysłowym.


Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Studia podyplomowe „Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego” kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (magisterskich, inżynierskich i licencjackich). Podstawowym celem proponowanych studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy oraz wyposażenie ich w szereg umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Idea ta koncentruje się na umiejętności wykorzystania metod i najnowszych narzędzi komputerowych sprzyjających szybkiemu przygotowaniu oraz realizacji produkcji. Rozległa wiedza będzie obejmować zaawansowane aplikacje CAx, które pozwolą słuchaczom na samodzielne rozwiazywanie skomplikowanych zagadnień inżynierskich. Z uwagi na praktyczny charakter, studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących poznać, poszerzyć lub uaktualnić wiedzę z tego zakresu.

Studia podyplomowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn realizowane są w dwu częściach programowych.

Pierwszy semestr przedstawia wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień technicznych. Przyszli absolwenci nabywają umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik komputerowych, poznając w tym czasie treści realizowane w takich przedmiotach jak: komputerowe projektowanie w systemie Inventor, programowanie CNC-MTS, układy mechatroniczne, obliczenia i prezentacje wyników w Matlabie, powłoki i materiały konstrukcyjne, metrologia i systemy pomiarowe.

Przewidywane w drugim semestrze roku nachylenie programowe pozwala przyszłym absolwentom pogłębić wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych i skutecznych metod wytwórczych, takich jak: komputerowe wspomaganie procesu projektowania i wytwarzania, stosowanie zintegrowanych narzędzi służących do poprawy wskaźników jakości itp. Realizacja treści programowych obejmuje następujące przedmioty: komputerowe wspomaganie projektowania, programowanie CNC i symulacja obróbki, zastosowanie sytemu CAD/CAM, symulacje numeryczne MES, inżynieria odwrotna, seminarium dyplomowe.Kryteria przyjęcia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania problematyką: techniczną, informatyczną, budową, eksploatacją i działaniem maszyn bądź automatyką, mechatroniką lub podobną.
Kandydaci składają:

  • podanie o przyjęcie na studia, zgodnie z ustalonym wzorcem,
  • kopię dyplomu (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych,
  • 2 fotografie,
  • kserokopię dowodu osobistego.

Orientacyjna liczba kandydatów: 25 osób.

Podstawą rozpoczęcia studiów jest zebranie, co najmniej 25 uczestników.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w służbach utrzymania ruchu, nadzoru produkcji, badań, kontroli i marketingu, przygotowania konstrukcji i eksplantacji, działach remontowych itp.

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają również na podjęcie własnej działalności gospodarczej polegającej na uruchomieniu i prowadzeniu małych firm zajmujących się przygotowaniem otoczenia produkcji.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują 240 godzin. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez słuchacza 60 punktów ECTS. Plan zajęć podzielony jest na 15 zjazdów. Każdy zjazd trwa 2 dni (w soboty i w niedziele: w godz. 9-18), i jest organizowany dwa razy w miesiącu.

Miejscem zajęć są sale dydaktyczne i laboratoria Instytutu technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć,
  • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów,
  • opracowanie i przedłożenie do oceny pracy końcowej w przewidzianym tokiem studiów terminie,
  • złożenie końcowego egzaminu dyplomowego.

Zasady i terminy złożenia pracy końcowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej określają szczegółowo przepisy regulaminu studiów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zatwierdzone przez Senat Uczelni.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. obowiązującego wzoru zgodnie z rozporządzeniem ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r., w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 11, poz. 61 z późn. zm.).

Ostatnia modyfikacja: 31-01-2018
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Wojciech Pajestka

INSTYTUT TECHNICZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Reymonta 6 38-500 Sanok
Budynek C

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 982
Sekretariat 13 46 55 983
mibm@up-sanok.edu.pl