O Instytucie

0t.jpgBudynek Instytutu Technicznego

Kierunek techniczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku związany z dyscypliną Mechanika i budowa maszyn został zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2003. Nazwa kierunku studiów była zgodna z nazwą dyscypliny do której był przypisany brzmiała: Mechanika i budowa maszyn. Do realizacji tego kierunku władze Uczelni powołały Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn, którego dyrektorem został dr Jacek Dziok. Kierunek Mechanika i budowa maszyn rozwijał się początkowo bez specjalności, w przystosowywanym do celów dydaktycznych budynku przy ul. Reymonta 6.

Od 1 października 2005 roku dyrektorem Instytutu Mechaniki i Budowy Maszyn został prof. PWSZ dr hab. inż. Kazimierz Jaracz. Rozpoczęto wyposażanie laboratoriów specjalistycznych i sal dydaktycznych w odpowiedni sprzęt i aparaturę. Dzięki staraniom władz Uczelni PWSZ otrzymała środki unijne i dotacje rodzime na rozbudowę budynku i jego wyposażenie. Pozwoliło to na kapitalny remont budynku przy ul. Reymonta 6, który rozpoczął się w 2006 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Władz Uczelni, ówczesnej Pani Rektor prof. PWSZ dr hab.Haliny Mieczkowskiej, pana Kanclerza inż. Lesława Siedleckiego z zespołem, oraz grupy pracowników z Instytutu, budynek został odnowiony, i wyposażony w nowoczesne środki audiowizualne i aparaturę laboratoryjną o najwyższym standardzie, między innymi firmy FESTO Didactic. Zbudowano dwie sale audytoryjne do wykładów, laboratoria: fizyki, materiałoznawstwa, obrabiarek sterowanych numerycznie, pomiarów, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i mechatroniki, badań sterowników programowalnych oraz pracownie komputerowe.

0ta.jpgRobot -  signum temporis XXI wieku i … „robot” najdoskonalszy

W roku 2007 Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn (IMiBM) zmienił nazwę na Instytut Techniczny (IT). Dzień 10 marca 2007 r. był bardzo ważny dla pierwszych absolwentów studiów stacjonarnych, bowiem obronili oni prace inżynierskie. Do obrony prac inżynierskich przystąpiło na studiach stacjonarnych 49 studentów, a na niestacjonarnych 26 studentów.

W dniu 24 maja 2007 roku odbyło się w obecności władz uczelni na czele z Panią Rektor PWSZ prof. PWSZ dr hab. Haliną Mieczkowską, pracowników Instytutu Technicznego na czele z dyrektorem prof. PWSZ dr hab. inż. Kazimierzem Jaraczem, uroczyste wręczanie dyplomów pierwszym absolwentom studiów stacjonarnych. Uroczystości takie ponawiano. W kolejnym roku akademickim uroczystości te odbyły się wspólnie z licencjatkami kierunku pielęgniarstwa, w obecności Pani Prorektor doc dr Elżbiety Cipory, co stanowiło pewien element integracji międzyinstytutowej. W roku akademickim 2007/2008 została uruchomiona na studiach niestacjonarnych, specjalność Informatyka stosowana w technice.

Powołano dwa zakłady:

  • Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn, którego kierownikiem został prof. dr hab. inż. Zenon Henzel,
  • Zakład Informatyki Stosowanej w Technice, którym kierował prof. PWSZ dr hab. inż. Zygfryd Głowacz.

Od 1 października 2012 roku, w związku ze zmianami sytuacji kadrowej w Instytucie, funkcje kierowników zakładów w Instytucie Technicznym PWSZ w Sanoku pełnili odpowiednio dr inż. Zygmunt Żmuda oraz dr inż. Jan Ziobro.
Od 15. Października 2013 roku funkcję dyrektora Instytutu Technicznego pełnił dr inż. Jan Ziobro.
W dniu 14 listopada 2013 roku rozwiązano Zakład Informatyki Stosowanej w Technice. Pracowników tego zakładu oraz zakres ich obowiązków przejął Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn.

1t.jpg

Od 1 października 2015 roku na mocy Uchwały Senatu PWSZ w Sanoku rozwiązano Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn. Od tego momentu pracownicy Instytutu podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu Technicznego. W dniu 3 lipca 2015 roku powołano w Instytucie Technicznym organ doradczy pod nazwą „Zespół Interesariuszy”. W skład tego organu wchodzą pracodawcy z lokalnego rynku pracy i przedstawiciele kadry dydaktycznej Instytutu Technicznego. Od 1 października 2016 roku wprowadzono kształcenie słuchaczy na studiach podyplomowych w oparciu o system kształcenia praktycznego dostosowanego do potrzeb regionalnego rynku pracy i w porozumieniu z firmą PASSPOL . Były to studia w zakresie Zarządzania jakością -TQM. Wcześniej, w latach 2010 - 2011, prowadzono studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia te zostały uruchomione na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Na studiach inżynierskich wprowadzono nowe specjalności:

  • Zarządzanie jakością produkcji,
  • Logistyka w przedsiębiorstwie.

Znaczącą rolę w kształceniu inżynierów w Instytucie Technicznym UP im. Jana Grodka odgrywają praktyki studenckie. Są one integralną częścią procesu kształcenia i podlegają zaliczaniu. Odbywają się w zakładach przemysłowych i firmach w najbliższym otoczeniu Sanoka. Ważną stroną działalności Instytutu Technicznego od samego początku jego istnienia było wspieranie studenckiego ruchu naukowego. W roku 2007 powołano Studenckie Koło Naukowe Mechaników, którego opiekunem został mgr Jan Paluch. W dalszych latach funkcję opiekuna przejął dr inż. Zygmunt Żmuda. Koło to rozszerza horyzonty naukowe studentów i pozwala na zdobywanie wiedzy praktycznej w trakcie organizowanych wycieczek naukowo – dydaktycznych do interesujących zakładów przemysłowych i firm. Organizowane są również seminaria naukowe i spotkania z ciekawymi ludźmi.

2t.jpg

Od 1 września 2020 Dyrektorem Instytutu Technicznego został dr Grzegorz Klimkowski, z którym Instytut wiąże nowe nadzieje.


Quod felix, faustum, fortunatumque sit!
(Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie!)

Oprac. Kazimierz Jaracz
Dyrektor IMiBM/IT w latach 2005 – 2013
Sanok 2020

INSTYTUT TECHNICZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Reymonta 6 38-500 Sanok
Budynek C

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 982
Sekretariat 13 46 55 983
mibm@up-sanok.edu.pl